تاريخ : پنجشنبه یازدهم شهریور ۱۳۸۹ | 10:32 | نویسنده : اکبر مومنی راد

کلینجر (2003) در پایان نامه خود با عنوان « رابطه بین سبک‏های یادگیری یادگیرندگان بزرگسال ثبت نام کرده در دوره های برخط در دانشگاه پاس و موفقیت و رضایت از یادگیری الکترونیکی» به این نتیجه رسید که تفاوت معنا داری بین متغییرهای تحقیق وجود ندارد. وی در پژوهش خود از پرسشنامه سبک های یادگیری کلب استفاده کرده است.  دلیل این امر را وی چنین ذکر می کند که خصوصیت انعطاف پذیر یادگیری الکترونیکی باعث می شود که همه کسانی که در این دوره های ثبت نام می کنند از این دوره ها رضایت داشته باشند. چون امکان تطبیق تمام سبک های یادگیری با این نوع از آموزش وجود دارد.  

همچنین «رابطه بین سبک های یادگیری و موفقیت در یادگیری برخط» عنوان پژوهشی است که مالکوم (2009) انجام داده است. نتایج پژوهش نشان داد که همه سبک های یادگیری (لازم به ذکر است که در این پژوهش نیز از سبک یادگیری کلب استفاده شده بود) می توانند در یادگیری الکترونیکی موفق باشند. هر چند چون این تحقیق در یک دبیرستان صورت گرفته است، محقق خاطر نشان می کند که در تعمیم نتایج پژوهش به دیگر گروه های سنی باید جانب احتیاط را رعایت کرد. با این حال، خود نشان از انعطاف پذیری بالای این نوع آموزش در مقایسه با آموزش حضوری دارد.

همچنین گالاگر (2007) در پایان نامه خود با عنوان «سبک های یادگیری، خودکارآمدی و رضایت از یادگیری الکترونیکی: آیا یادگیری الکترونیکی برای هر کسی است؟» به این نتیجه رسید که تفاوت معنی داری در رضایت کسانی که با سبک های گوناگون در این نوع آموزش ثبت نام کرده بودند، مشاهده نشد.

استوک (2001 الف) معتقد است یادگیری بیشتر زمانی رخ می دهد که راهبردهای آموزشی با سبک های یادگیری یادگیرندگان متناسب باشد. سبک یادگیری عاملی اصلی در موفقیت یادگیرندگان در آموزش عالی است (ماراسین، 1998، استوک، 2001 ب).

موسسه گزارش خط مشی آموزش عالی (1999) معتقد است که طراحی آموزشی اثربخش نیازمند اطلاعات در مورد سبک یادگیری یادگیرندگان است. سیمز و سیمز (1995) پیشنهاد می کنند که آموزش زمانی موثر است که تنوع سبک های یادگیری دانش آموزان در نظر گرفته شود.

کروس (2002) اظهار می دارد که سبک یادگیری بر توانایی گردآوری اطلاعات تاثیر می گذارد، همانگونه که بر توانایی تعامل آنها با دیگران در یک محیط آموزشی اثرگذار است. دانش آموزان رویکردهای ترجیحی خود را به یادگیری بر اساس قوت های انفرادی خود دارند.

سازگار بودن سبک شناختی و فناوری تاثیر مستقیمی بر کسب یادگیری اثربخش، انگیزش و عملکرد دارد (اتکینسون، 1998). وقتی سبک شناختی و تکنولوژی با یکدیگر سازگار باشند، افراد بهتر در کسب و تفسیر اطلاعات مرتبط درگیر می شوند، اطلاعاتی که برای یادگیری و بازده آن مهم هستند (آلیسون، 1998).

بلک من (1987) اظهار می دارد سبک شناختی فرایندی است که از طریق آن افراد اطلاعات را از محیط گرفته، تفسیر کرده و برای ابراز واکنش به محیط از آنها استفاده می کنند. در حقیقت سبک شناختی خاص مستلزم بکارگیری سبک یادگیری ویژه در هنگام مطالعه می باشد. آگاهی از سبک یادگیری می تواند به دانش آموزان در توسعه خودکفایی در یادگیری کمک کند.

تاثير سبك هاي يادگيري بر روش آموزش

شناسايي تفاوت بين دانش آموزان و توانايي كار با هر يك از دانش آ‌موزان يك مولفه اصلي در تدريس خوب است. معلماني كه شناسايي تفاوت سبك هاي يادگيري دانش آموزان را انجام مي دهند مفاهيم را با روش هاي متفاوت ارائه مي كنند (اسلاوین، 1991).

سبك هاي مختلف يادگيري همچنين بر روش آموزش معلمان تاثير مي گذارند. معلمان نابسته به  زمينه موقعيت هاي آموزشي غير شخصي يا به اصطلاح خشك را بيشتر ترجيح مي دهند و غالبا بر جنبه هاي شناختي  نظري آموزش تاكيد مي كنند. در مقابل، معلمان وابسته به زمينه بر قراري تعامل با يادگيرندگان و بحث كلاسي را مي پسندند. معلمان فارغ از زمينه سوال كردن را مهم ترين وسيله آموزشي مي دانند كه از طريق آن موضوع هاي درسي را معرفي مي كنند  و دانش آموزان را به پردازش اطلاعات وا مي دارند، اما معلمان وابسته به زمينه سوال كردن را بيشتر به عنوان وسيله اي براي وارسي يادگيري دانش آموزان پس از آموزش خود مورد استفاده قرار مي دهند. معلمان فارغ از زمينه بر معيار هاي خود تاكيد مي كنند و اصولي را كه آموزش مي دهند شخصا تدوين مي نمايند، اما معلمان وابسته به زمينه يادگيرندگان يادگيرندگان را در سازمان دادن محتواي درس شركت مي دهند و آنان را به تدوين اصول تشويق مي نمايند. معلمان فارغ از زمينه از اينكه دانش آموزان پايين تر از توان خود كار كنند ناخرسندند و اشكالات آنان را گوش زد مي نمايند، اما معلمان وابسته به زمينه تمايلي به انتقاد كردن از دانش آموزان ندارند و بيشتر به ايجاد و حفظ رابطه اجتماعي مثبت با دانش آموزان علاقه مندند، و يادگيري موضوع هاي درسي براي آنان در درجه دوم  اهميت قرار دارد (سيف، 1387؛ ص 263 – 262).  • آرزوی سفر
  • بازمانده